Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme
5460 90bf 500
Reposted fromlovemystery lovemystery
Reposted fromshakeme shakeme
8209 67da
5875 a8c8
Reposted fromlovemystery lovemystery
1037 d095 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
1146 53d5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
4660 cd5f 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
6014 5fd4
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel
2148 3e56
Reposted fromlovemystery lovemystery
“ Kiedy mówię, że jesteś moim światem, nie kłamię. Poza tobą istnieje tylko chaos, bezmiar pustki. Poplątane horyzonty. Ludzie bez znaczenia, słowa bez treści, szum przypadkowej nierzeczywistości. ”

— Piotr Adamczyk
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel
4042 5670 500
vr
Reposted from666th 666th
9279 97af
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. 
Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. 
A wokolutko - pejzaż bez smutku - pejzaż beze mnie. 
Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— J. Przybora
Reposted from666th 666th
1299 03e1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadreamerlive dreamerlive
8273 a26b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadreamerlive dreamerlive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl